Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik

(e)-Müdürlük bünyesine tahsis edilen her türlü motorlu motorsuz gereçlerin bakım ve arızalarını, tespit etmek ve giderilmesini sağlamak. (ğ)-Teknik elemanlar ve Memurlar arasında görev bölümü yaparak yetki ve sorumluluk vermek suretiyle işlerin daha randımanlı yürütülmesini sağlamak. (g)-Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplere, Müdürlüğün yürütmekte olduğu çalışmalardâhilinde yardımcı olmak. (a)-Arazide yerinde yapılan tespitler ile vatandaşlardan gelen müracaatları yerinde tetkik ederek şikâyetlerin çözümünü için gerekli mercilere iletilmesini sağlamak. MADDE 3- Soma Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE-1- Bu yönetmelik Soma Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını belirtmek amacıyla hazırlanmıştır. MADDE 17 -(1) Belediyenin diğer Müdürlük ve tüm birimleri, Hukuk İşleri Müdürlüğünce görevlerinin yürütülmesi için istenen bilgi, belge ve delilleri süresinde Hukuk İşleri Müdürlüğüne göndermek zorundadırlar. MADDE 16 -(1) Müdürlüğün Valilik-Kaymakamlık, Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapacağı her türlü yazışma Müdür’ün parafı ile Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. Özel ve tüzel kişilerle yazışmalar Müdür tarafından tek başına yapılabilir. B)Ancak Belediye menfaatlerinin temini bakımından Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından gerekli görülen hallerde bilgi verilmek suretiyle dava konusunun genişletilmesi, türünün değiştirilmesi ya da dava açılmaması konusunda talep eden birim yazılı olarak uyarılır. A) Kalem Şefi, ve Kalem memurları Müdürlük adına tüm resmi tebliğleri alır, Müdürlüğün tüm büro, tahakkuk işlerinin düzenli biçimde yürütülmesini sağlar.

(4) Aynı tarihte yapılan mesleğe giriş sınavını kazananların kıdem sıralaması sınav başarı notuna göredir. Aynı tarihli yeterlik sınavında başarılı olanların kıdem sıralaması alınan yeterlik notuna göredir. Yeterlik notunun yüksekten düşüğe doğru sıralamasıyla elde edilen kıdem sıralamasında, yeterlik notu aynı olanların müfettiş yardımcılığında ve daha önceki memuriyette geçen süreleri dikkate alınır. (3) Kurul Müdürlüğü yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler dönemin en kıdemlisi sayılır. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde müfettişlik kıdemleri esas alınır. (2) İkinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın yeterlik sınavına girmeyenler hakkında 35  inci madde hükmü uygulanır.

MADDE 22–(1)Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/m bendi gereği Soma  Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 Sayılı Kanunun 2.maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği  tarihte yürürlüğe girer. MADDE 9 – (1) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. MADDE 30–(1)Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/m bendi gereği Soma  Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 Sayılı Kanunun 2.maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği  tarihte yürürlüğe girer. A) Belediye mevzuatı, görevi ile ilgili sair mevzuat ve bu Yönetmelikle ilgili kendisine verilen görevleri gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından bir üst makama karşı sorumludur. MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Manisa İli ,Soma Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. MADDE 18 – (1)  -(1)Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/m bendi gereği Soma  Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 Sayılı Kanunun 2.maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği  tarihte yürürlüğe girer. MADDE 9 – (1) Zabıta Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. MADDE )Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/m bendi gereği Soma  Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 Sayılı Kanunun 2.maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği  tarihte yürürlüğe girer\. Poker ve blackjack masalarında şansını dene gokturkelektronik.net\. MADDE (1)  Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

MADDE 23- İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 10) Destek Hizmetleri Müdürlüğü bu yönetmelikte sayılan görevler ile Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yürütürken işlemleri kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge ve tebliğlere uygun yapmak, gerekli özen ve çabukluğu göstererek neticelendirmekle yükümlüdür. D) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve üzerindeki zimmetli eşyalar, müdürün hazırlayacağı bir tutanakla o işi yapacak yeni personele teslim edilir. (2)Birim personelinin mesai saatlerine riayet etmesi ve yasal kılık kıyafetlerinden birim müdürü ve bağlı bulunduğu başkan yardımcısı sorumludur. Gelirin zamanında ve usulüne uygun olarak tahsil edilmesini sağlayıcı çalışmaları kontrol ve koordine etmek. Ç)Müfettişlerden gelen yazı ve raporları incelemek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak. Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

I)Görev ve sorumluluk alanlarında yer alan iş ve işlemlerin geliştirilmesine yönelik iyileştirme faaliyetlerini başlatmak ve iyileştirme planlarını hazırlamak ve üst makama onaylatmak. H)Görev ve sorumluluk alanlarında yer alan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi sürecinde belirlenen uygunsuzlukların tekrarının önlenmesi amacıyla gerekli olan düzeltici faaliyetleri başlatmak. P)Tüm personellerin mesai, çalışma, kılık kıyafet ve davranışları hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini sağlamak ve bunlarla ilgili düzenlemeler yapmak. H)Müdürlüğün çalışmaları ile ilgili üst yönetimin istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırma yapmak. M)Belediye sınırları içerisinde inşa edilecek parkların peyzaj projesine uygun düzenlemenin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. L)Stratejik planlama ve performans programına uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak. F) Gelen ve giden evrakların düzenli olarak kayıtlarını tutmak ve her türlü yazışmayı zamanında yapmak. MADDE 7-(1) Belediye birimleri;5393 sayılı Belediye Kanun’unun 49’uncu maddesi ve “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” esasları gereğince Soma Belediye Meclisince oluşturulan harcama birimlerinden biridir. 3)Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek. 5)Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak. 3)İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yapılarak Belediyenin bütçe teklifi Müdürlük tarafından hazırlanır. Birimlerin bütçe tekliflerinin hazırlanmasında Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ile İdarenin stratejik planı ve yerel ihtiyaçlar ile ilgili mevzuat dikkate alınır. 3-Birimlerden gelip resmi kurumlara veya şahıslara giden evrakları zimmetle veya posta ile gönderir ve Belediyeye ait evrakları yine zimmetle teslim alır. Yazı İşleri Müdürü’nün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur. 12- Başkan yardımcısı veya Başkan tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesini takip eder ve Başkan yardımcısı veya Başkana bildirir. 4- Personelin izin planlarını yapar, izinlerinin kullanımını sağlar, rapor, doğum, ölüm ve vb. H)Başkanlık Makamı’na  iletilen şikâyet ve dileklere ilişkin telefon görüşmelerini ilgili birimlere iletip sonuçlan­masını takip etmek ve sonucu Özel Kalem Müdürüne bildirmek İle görevlidir. B) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

Madde 28- 1)Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/m bendi gereği Soma  Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 Sayılı Kanunun 2.maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği  tarihte yürürlüğe girer. Madde 13- -(1)Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/m bendi gereği Soma  Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 Sayılı Kanunun 2.maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği  tarihte yürürlüğe girer. Madde 9- Ruhsat Denetim Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. Madde 8- Ruhsat Denetim Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 Sayılı Belediye kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. MADDE 17–(1)Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/m bendi gereği Soma  Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 Sayılı Kanunun 2.maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği  tarihte yürürlüğe girer. MADDE 21–(1)Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/m bendi gereği Soma  Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 Sayılı Kanunun 2.maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği  tarihte yürürlüğe girer. 5.Belediye Mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve bu yönetmelikle kendisine verilen görevlerin yerine getirmesinden yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Belediye Başkan Yardımcısına ve Yardımcıları ile Belediye Başkanına karşı sorumludur. MADDE–9 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

3)Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak. 23)Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek. 7)Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak. 2)Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak. (4)  Arşivdeki evrakların saklama süreleri ve imha temrinleri için planlama yapılarak süresi gelen evraklar mevzuata uygun olarak imha edilir. (16)  Mesai saatlerinin etkin / verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlar.

F) Müdür tarafından verilen işleri yasaların gerektirdiği şekilde, dikkat ve özenle ve süresinde yerine getirirler. A)Avukatlar 657 sayılı Kanun kapsamında memur ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi kapsamında kadro karşılığı sözleşmeli personel olarak atanır. MADDE 11 -(1) Avukatların görev, yetki sorumluluğu aşağıda belirtilmiştir. M)İşyerlerine canlı müzik yayın izni verilmesi ve gerektiğinde verilen canlı müzik izninin iptali ile ilgili tüm yazışmaları yapmak. K) İşyerleri ile ilgili gerek duyulan konuların belediye encümenine veya belediye meclisine havale edilmesi ve çıkan kararları, iş yeri sahiplerine tebliğ ile ilgili yazışmaları yapmak. E) Yapılan çalışmalarla ilgili rapor hazırlayarak başkanlığa sunmak. C) Ruhsat verilen iş yerlerinin dosyalarını hazırlamak ve arşivlemek. Sınıf gayri sıhhi müessese işyerlerine iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek. TeşkilatMadde 6- Gençlik ve Spor Müdürlüğü İdari Teşkilatı;  müdür,  tesis sorumlusu, organizasyonlar sorumlusu, memur,  işçi ve diğer personelden oluşur. MADDE 13- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ndeki  iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür. İlçede kurulmuş vakıf ve derneklerle müşterek çalışmalar yapmak, Resmi-Özel Kurum ve Kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışır.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *